JVX
Time zone: America/Montreal
Free/Busy Calendar
WednesdayThursdayFridayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayMondayTuesday
22/1123/1124/1127/1128/1129/1130/111/124/125/126/127/128/1211/1212/12
9:00 – 9:30BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
9:30 – 10:00BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
10:00 – 10:30BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
10:30 – 11:00BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
11:00 – 11:30BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
11:30 – 12:00BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
12:00 – 12:30BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
12:30 – 13:00BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
13:00 – 13:30FreeFreeFreeFreeFreeFreeBusyBusyFreeFreeFreeBusyFreeFreeBusy
13:30 – 14:00BusyFreeFreeFreeFreeFreeFreeBusyFreeFreeFreeBusyFreeFreeBusy
14:00 – 14:30BusyFreeFreeFreeFreeFreeBusyBusyFreeFreeFreeFreeFreeFreeFree
14:30 – 15:00BusyFreeFreeFreeFreeFreeBusyBusyFreeFreeFreeFreeFreeFreeFree
15:00 – 15:30BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
15:30 – 16:00BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
16:00 – 16:30BusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusyBusy
16:30 – 17:00BusyFreeFreeBusyFreeFreeBusyBusyFreeFreeFreeFreeFreeFreeFree